Home    Over ons    Toekomstverkenning Permar

Er is in het afgelopen jaar veel te doen geweest over Permar. De tegenvallende resultaten van 2014 en het vertrek van de algemeen directeur dat daarop volgde, hebben geleid tot een hernieuwde discussie in de vijf deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijk Regeling over de toekomst van Permar. Dit heeft ook geleid tot een aantal onderzoeken. Op deze pagina vindt u de onderzoeken en houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de toekomst van Permar.

Rapport Berenschot

In november 2015 presenteerde onderzoeksbureau Berenschot een rapport over de gang van zaken bij Permar, naar aanleiding van de tegenvallende resultaten en het vertrek van de Algemeen Directeur. Vier gemeenteraden (Ede, Wageningen, Barneveld en Renkum) hadden om dit onderzoek gevraagd.

Lees het volledige rapport

Rapport Langedijk SWO

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van Berenschot  hebben de participatie-wethouders van de vijf gemeenten in de GR de opdracht gegeven aan Langedijk SWO, om een aantal mogelijke toekomstscenario’s voor Permar te onderzoeken. Een belangrijke conclusie is dat alle gemeenten in de GR een voorkeur hebben voor het nabijheidsprincipe en een lokale invulling voor de doelgroepen uit de participatiewet en de huidige Wsw’ers. Dit zou een opheffing van de huidige Gemeenschappelijke Regeling tot gevolg kunnen hebben.

Lees het volledige rapport

Vervolg

De vijf individuele gemeenten nemen uiterlijk begin juni 2016 een besluit over de toekomst van de gemeenschappelijke Regeling Permar. Afhankelijk van deze besluiten worden de vervolgstappen bepaald.

Sociaal Plan
Het sociaal plan voor de niet-gesubsidieerde medewerkers van Permar WS en Permar Energiek B.V. is op 22 februari 2017 goedgekeurd door het algemeen bestuur van Permar. Niet gesubsidieerde medewerkers zijn boventallig verklaard per 15 maart 2017 en starten met activiteiten in het kader van hun Van Werk Naar Werk traject.

Tijdelijke ondernemingsraad
Op 15 juni heeft de bestuurder van de Permar en die van de gemeente Ede, samen met de voorzitters van de ondernemingsraad van de Permar en van de gemeente Ede, het convenant ondertekend waarin de TOR PBE wordt opgericht. Dit houdt in dat de beide ondernemingsraden hun wettelijke taken en bevoegdheden aangaande de oprichting en inrichting van het nieuwe participatiebedrijf overdragen aan de TOR. De TOR zal blijven bestaan totdat de eigen OR van het PBE zal zijn opgericht. De verkiezingen voor de OR PBE zullen in het tweede kwartaal van 2018 plaatsvinden.   Op het moment dat die OR is geïnstalleerd is de TOR niet langer in functie.

Liquidatieplan
Het algemeen bestuur van Permar heeft het liquidatieplan op 29 juni 2017 vastgesteld. Na de zomervakantie worden zo’n 60 opdrachtgevers van Permar geïnformeerd in een bijeenkomst. Wsw-medewerkers die gedetacheerd zijn of begeleid werken worden na de vakantie geïnformeerd over, hoe de overdracht van hun detachering of begeleid werken zal gaan verlopen. Kennismakings- en vervolggesprekken Wsw-ers beschut worden dan tevens voortgezet.

Werkkracht
Eerder heeft het nieuw op te richten werkbedrijf als werktitel ‘Participatiebedrijf Ede’ gehad. Op 11 mei 2017 heeft het college van B en W besloten tot de oprichting van het nieuwe werkbedrijf in de vorm van een overheids BV, waarin de belangen van werkgevers, werknemers, onderwijs en gemeente statutair geborgd zijn. Stap voor stap bouwt de gemeente aan een nieuwe organisatie die op 1 januari 2018 gaat starten. De nieuwe organisatie heeft een naam gekregen: Werkkracht Ede BV. Op 8 augustus 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders in Ede besloten Bor Veen te benoemen in de functie van algemeen directeur van de nieuwe organisatie Werkkracht.